1. Phân chia website đăng ký học:
Sinh viên năm thứ 1Sinh viên năm thứ 2Sinh viên năm thứ 3Sinh viên từ năm thứ 4Ghi chú
http://dk1.dut.udn.vn http://dk2.dut.udn.vn http://dk3.dut.udn.vn http://dk4.dut.udn.vn Sinh viên liên thông, bằng 2, sinh viên từ năm 5: chỉ đăng ký được từ giai đoạn "toàn trường". Nếu bị hạn chế khối lượng học tập thì không đăng ký được ở giai đoạn "theo nhóm".
Website này dành riêng cho sinh viên năm thứ 1 (SV nhập học năm 2023).
2. Lịch đăng ký học - Học kỳ hè năm học 2023-2024
"ĐK theo nhóm" từ:"ĐK theo nhóm" đến:"ĐK theo khóa" từ:"ĐK theo khóa" đến:"ĐK toàn trường" từ:"ĐK toàn trường" đến:"Hiệu chỉnh ĐK" từ:"Hiệu chỉnh ĐK" đến:"Rút học phần" từ:"Rút học phần" đến:"ĐK học ghép với khóa mới" từ:"ĐK học ghép với khóa mới" đến:
07:00:00 29/12/202323:59:00 01/01/202409:00:00 02/01/202423:59:00 03/01/202407:00:00 09/06/202407:59:00 12/06/202411:00:00 11/01/202423:59:00 12/01/202407:00:00 26/02/202423:59:00 26/02/2024  
2a. Lịch chi tiết giai đoạn "Đăng ký theo nhóm": 2b. Lịch chi tiết giai đoạn "Đăng ký theo khóa":
Sinh viên có số thẻ bắt đầu bằng 3 ký tự:Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:
101;102;104;105;10607:00:00 29/12/202323:59:00 01/01/2024
103;107;109;110;11107:00:00 30/12/202323:59:00 01/01/2024
117;118;121;122;12311:00:00 30/12/202323:59:00 01/01/2024
Sinh viên có số thẻ bắt đầu bằng 3 ký tự:Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:
101;102;103;104;105;106;107;109;110;111;117;118;121;122;12309:00:00 02/01/202423:59:00 03/01/2024
2c. Lịch chi tiết giai đoạn "Đăng ký toàn trường":
Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:ĐK lớp của năm thứ:Định dạng của mã lớp học phần:ĐK dự bị từ:ĐK lớp khác loại từ:ĐK ngoài ngành từ:
18:00:00 11/06/202407:59:00 12/06/20241,2xxxxxxx.2321.23.xx và xxxxxxx.2321.22.xx09:00:00 09/06/202409:00:00 09/06/2024 
2d. Lịch chi tiết "Hiệu chỉnh đăng ký":
Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:ĐK lớp của năm thứ:Định dạng của mã lớp học phần:ĐK dự bị từ:ĐK lớp khác loại từ:ĐK ngoài ngành từ:
11:00:00 11/01/202423:59:00 12/01/20241,2xxxxxxx.2321.23.xx và xxxxxxx.2321.22.xx07:00:00 25/02/202407:00:00 25/02/2024 
2e. Lịch chi tiết "Rút học phần":
Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:ĐK lớp của năm thứ:Định dạng của mã lớp học phần:ĐK dự bị từ:ĐK lớp khác loại từ:ĐK ngoài ngành từ:
07:00:00 26/02/202423:59:00 26/02/20241,2xxxxxxx.2321.23.xx và xxxxxxx.2321.22.xx   
2f. Lịch chi tiết "Đăng ký học ghép với khóa mới":
Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:ĐK lớp của năm thứ:Định dạng của mã lớp học phần:ĐK dự bị từ:ĐK lớp khác loại từ:ĐK ngoài ngành từ:
2g. Lịch chi tiết "Đăng ký nhu cầu mở lớp bổ sung", "Đăng ký lớp mở bổ sung":
Bắt đầu từ:Kết thúc lúc:Công việc thực hiện:
07:00:00 22/05/202423:59:00 30/05/2024Sinh viên đăng ký nhu cầu học để Trường xem xét mở lớp trong học kỳ Hè/2023-2024